Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/18

 

Przewodnicząca Rady Rodziców:  Katarzyna Kościelna

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców: Monika Czech

Skarbnik: Joanna Szeląg

Sekretarz: Roksana Cywińska

Członkowie: Agnieszka Jędrasiak, Joanna Matyja

Nr konta Rady Rodziców:

96 1020 1664 0000 3202 0020 0584 

 

 

Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

 

  • Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły.

 

  • Opiniowanie programu i harmonogramu efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

 

  • Opiniowanie projektu planu finansowego.

 

  • Udział w określaniu wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły.

 

  • Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora.

 

  • Planowanie i zatwierdzanie wydatków.

 

  • Pomoc w remontach i wszelkich naprawach sprzętu i pomocy naukowych.

 

  • Podejmowanie działań na rzecz poszukiwania środków finansowych, w tym ustalenia wysokości wpłat rodziców na rzecz szkoły.

 

Rada Rodziców finansuje między innymi następujące przedsięwzięcia:

 

  • Zakup środków czystości oraz środków higieny;

 

  • Organizacja imprez szkolnych (zdjęcia, materiały);

 

  • Nagrody w  konkursach, finansowanie udziału młodzieży w zawodach sportowych;

 

  • Zakup leków do szkolnego gabinetu lekarskiego, wyposażenie przenośnej apteczki,

 

  • Promocja szkoły, składki członkowskie: Szkolny Związek Sportowy;  Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole;

 

  • opłata za łącze internetowe,

 

  • dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego;

 

 

 

 

Przedstawiciele Rady Rodziców Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Częstochowie 206/17

L.p. Imię i nazwisko funkcja
1.  Iwona Sankowska przewodnicząca 
2.  Bogdan Depczyński zastępca przewodniczącego 
3.  Krystyna Baum  skarbnik
4.  Michał Krygiel  sekretarz
5.  Joanna Małyska przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
6.  Małgorzata Paplicka zastępca przewodniczącej KR
7.  Anna Załóg – Adamczyk członek KR