Konkursy 2018/19

Konkurs fotograficzny „Wakacyjne wspomnienia”

Regulamin konkursu fotograficznego

I. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna, zwana dalej organizatorem.

2.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. VI-VIII, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych.

3. Celem konkursu jest:

 • uwrażliwianie uczniów na otaczające nas piękno,
 • rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych,
 • doskonalenie umiejętności fotograficznych,
 • wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji.

II. Zasady konkursu:

1. Czas trwania konkursu – od 1 października 2018 r. do 12 listopada 2018 roku.

2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności  zapewnia, że:

 • posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
 • prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie są kopią fotografii stworzonych przez inne osoby,
 • nie narusza praw autorskich osób trzecich,
 • nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych
 •    uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii,  na ich publikację i wykorzystanie zgodnie z regulaminem konkursu.

3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.

4. Format prac: dowolny.

5. Technika wykonania zdjęć dowolna.

6. Ingerencja w zdjęcie, np. korekty kolorystyczne, retusz, fotomontaż nie jest dopuszczalna.

7. Fotografie zapisane w formacie JPEG  należy przesłać drogą elektroniczną na adres  biblioteka8los@gmail.com z dopiskiem biblioteka-konkurs fotograficzny.

8. Fotografie przesłane do biblioteki szkolnej muszą być opisane:

  • imię i nazwisko autora,
  • temat zdjęcia,
  • szkoła,
  • klasa.

9.   Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zamieszczone na szkolnej stronie internetowej.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

1. Prace zostaną ocenione przez profesjonalne jury w składzie powołanym przez organizatora.

2. Decyzja jury jest ostateczne i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 19 listopada 2018 roku na stronie internetowej

szkoły.

4. Laureaci otrzymają nagrody.

5. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

6. Dodatkowych informacji udziela biblioteka VIII LOS.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób

trzecich przez uczestników konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu bez podania przyczyny.

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

5. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz zgodą
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Organizator:

Biblioteka szkolna

Renata Białowąs

Agnieszka Kołodziej-Dudek

 

 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację zdjęć na stronie internetowej szkoły i facebooku.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach   przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000 informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe z siedzibą

w Częstochowie, tel:  (034) 364-24-45 e-mail: sekretariat@8los.pl
1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu organizacji i realizacji Konkursu fotograficznego „Wspomnienia z wakacji”.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy.
4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, wnoszenia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Panu/i przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w organizowanym konkursie.

 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

Konkurs na najpiękniejszą marzannę „Muzeum odwołuje zimę” 2018

Organizatorem konkursu jest Muzeum Częstochowskie
Prace konkursowe powinny być przygotowane w formie kukły marzanny i dostarczone na plac Biegańskiego lub do Ratusza Muzeum Częstochowskiego 21.03.2018 r. w godzinach 9.30-10.00.
Grupy biorące udział w Konkursie powinny do 12.03.2018 r. (poniedziałek) zgłosić swój udział telefonicznie pod numerem 504 757 502, podając następujące dane: nr i nazwa placówki edukacyjnej, dokładny adres, nr telefonu kontaktowego do opiekuna grupy, liczebność grupy.

***

POWIATOWY KONKURS NA MAŁĄ FORMĘ TEATRALNĄ „JESTEŚMY EKOLOGICZNI”

Organizatorzy: VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe z oddziałami gimnazjalnymi w Częstochowie ul. Worcella 22, tel. (34) 364-24-45
Uczestnicy konkursu:

– uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
Konkurs zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa klasy I-III, szkoła podstawowa klasy IV-VII, gimnazjum kl. II – III i szkoła ponadgimnazjalna. Każda szkoła może zgłosić jedno przedstawienie w każdej kategorii wiekowej, które w swej treści porusza zagadnienia ekologiczne.
Czas trwania przedstawienia:
 maksymalnie 10 minut
Termin konkursu:
Przewidywany termin konkursu – maj 2018 r. – dokładna data zostanie przesłana do szkół.
Miejsce:
  VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie ul. Worcella 22
Zgłoszenia: Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie, do 16.03.2018r. osobiście lub przesłać na adres email:  . sekretariat@8los.pl

***

IV EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HONOROWYM
PATRONATEM TOMASZA SĘTOWSKIEGO
„PRACOWNIA PRZYSZŁOŚCI”

Organizator konkursu: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego, Al. Niepodległości 16/18,  42 – 216 Częstochowa
W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponad gimnazjalnej.
Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką: farba, ołówek, kredka, tusz, prace komputerowe (formatu A 4, A 3), rzeźba.
Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16. 04. 2018 r. roku na adres: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego, Aleja Niepodległości 16/18,  42-216  Częstochowa.

***

Wielkanocny Konkurs Plastyczny
„MOJA WIELKANOC” 2018

Organizator: Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.
Temat konkursu:
Próba plastycznego przedstawienia tradycji związanych z Wielkanocą przez zilustrowanie jej dowolną techniką plastyczną (płaską).
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów.
Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę plastyczną. Prace powinny być wykonane samodzielnie w dowolnej technice plastycznej – „płaskiej”. Dopuszczalne formaty prac – A4, A3.Na prace oczekujemy do dnia 21.03.2018r. (środa) w naszej siedzibie: Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji, ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna, tel. 34 327- 40 -78, 666 83 81 86, w godzinach od 7.00 do 18.00 (prace można również zostawić w Bibliotece Gminnej).

***

Konkursy organizowane z okazji XXV Tygodnia Ziemi

Zaproszenie do konkursów

Tydzień Ziemi

***

III Liceum Ogólnokształcące im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie zaprasza na turniej szkół gimnazjalnych w piłkę nożną halową w dniu 9 kwietnia 2018r.

Godzina rozpoczęcia turnieju – 10.00

Prosimy o zgłaszanie drużyn na adres lo3@edukacja.czestochowa.pl

do dnia 19.03.2018r.

***

Mam talent na bezpieczeństwo – zapraszamy do udziału

Fwd FW konkursu MAM TALENT NA BEZPIECZEŃSTWO organizowany przez min Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach

***

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym w ramach akcji Klikaj bezpiecznie”. Konkurs polega na przeprowadzeniu przez nauczyciela zajęć pod tytułem „Klikaj bezpiecznie” (organizator udostępnia konspekt lekcji), promujących bezpieczne korzystanie z internetu oraz przesłaniu pracy – zdjęcia, grafiki, filmiku lub innej formy kreatywnej realizującej temat Bezpieczne korzystanie z internetu”. W pracy powinno pojawić się hasło: #klikajbezpiecznie

Do wygrania:
– dla szkół: roczne licencje na oprogramowanie antywirusowe G DATA oraz ekran projekcyjny Overmax
– dla opiekuna klasy: tablet
– dla uczniów: smycze, długopisy, spinery, kamizelki odblaskowe i inne gadżety od firm G DATA i Overmax

Pracę przesyłać można do 20 marca 2018.
Organizatorem konkursu jest firma G DATA, która prowadzi kampanię społeczną „Klikaj bezpiecznie”.
Regulamin konkursu, konspekt lekcji dla nauczycieli oraz „umowę” dla rodziców i dzieci znaleźć można na stronie https://klikajbezpiecznie.pl/

***

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. K. Pułaskiego ogłasza konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną pod hasłem „Podróż moich marzeń – śladami słynnych matematyków”.  

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów klas gimnazjalnych z Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego.

Celem konkursu jest m.in. :

 • Popularyzowanie matematyki poprzez przybliżenie sylwetek i osiągnięć matematyków.
 • Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań geograficznych.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

Prace konkursowe można zgłaszać do dnia 16 lutego 2018r.

***

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS
SAVOIR-VIVRE NA CO DZIEŃ…

Kategorie wiekowe UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW: szkoła podstawowa: KAT. I – kl. 1.; KAT. II – kl. 2.; KAT. III – kl.  3.; KAT. IV – kl. 4.; KAT. V – kl. 5.; KAT. VI – kl. 6.; KAT. VII – kl. 7., kl. 2., 3. (gimnazjum); KAT. VIII – kl. 1., 2., 3.  (liceum/technikum)
ZGŁOSZENIA Szkolny organizator zgłasza uczniów do 26 stycznia 2018 r. Minimalna liczba uczniów zgłoszonych do konkursu – 10.
www.poprawnapolszczyzna.pl
Konkurs składa się z jednego etapu: I etap (szkolny) – test wielokrotnego wyboru plus odpowiedź na krótkie pytanie  otwarte.
TERMINY
26 stycznia 2018 – ostatni dzień rejestracji konkursowej
5 marca 2018 r. – konkurs;
30 kwietnia 2018 r. – wyniki konkursu;
Czerwiec 2018 – gala laureatów, podsumowanie konkursu,dostarczenie do szkół dyplomów i wyróżnień.

***

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego
POLAK ZA GRANICĄ
IV edycja – „Polak rozwija swoje zainteresowania”

pod patronatem
Prezydenta miasta Częstochowy
Krzysztofa Matyjaszczyka

termin: 01.03.18  godz.9.00
miejsce : Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie
– konkurs adresowany jest do uczniów klas II – III gimnazjum oraz klas VII szkoły podstawowej
– uczestnik rozwiązuje test składający się z zadań zamkniętych i otwartych, obejmujący materiał nauczania języka angielskiego i niemieckiego w gimnazjum i szkole podstawowej
– każda szkoła może desygnować do udziału w konkursie maksymalnie dwóch uczniów
– pisemne zgłoszenie, które jest potwierdzeniem uczestnictwa należy przesłać na  adres : gosiam133@gmail.com  lub na adres mailowy szkoły  sp13@edukacja.czestochowa.pl do dnia 26.02.18

***

IV Przegląd Szkolnych Amatorskich Zespołów Satyryczno – Literackich Województwa Śląskiego

 • Konkurs adresowany jest do amatorskich kabaretów młodzieżowych ze szkół podstawowych (klasy IV-VII), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.
 • Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie
 • Przegląd odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r
 • Każda placówka oświatowa może zgłosić do przeglądu tylko jeden zespół, prezentujący jeden spektakl.
 • Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie KARTY   ZGŁOSZENIA (do pobrania na stronie zsprus.czest.pl w zakładce: „Przegląd teatralny”) na adres: Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie, ul. Prusa 20, 42-207 Częstochowa, bądź mailowo na adres: sekretariat@zsprus.czest.pl w terminie do 20 kwietnia 2018 r.

***

MATEMATYKA W GEOGRAFII
III edycja powiatowego konkursu dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych

Organizator:
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie
42 -200 Częstochowa , ul. T. Kościuszki 8
e-m@il:     matematykawgeografii@o2.pl

Etap szkolny odbędzie się w dniu 14 lutego 2018 r. (środa ) o godz. 1100 w szkołach, które zgłosiły do Organizatora zamiar uczestnictwa w konkursiedo 31 stycznia 2018 r. poprzez wypełnienie formularza i przesłanie na adres e-mailowy matematykawgeografii@o2.pl
Za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada nauczyciel powołany przez Dyrektora szkoły.
Szkolna Komisja Konkursowa wykorzystuje test przygotowany przez Organizatora, który zostanie przesłany dwa dni przed konkursem drogą elektroniczną na adres e-mailowy podany przez szkołę w zgłoszeniu do konkursu.

 

***

Powiatowy Konkurs Kaligraficzny IX edycja
„ I Ty możesz zostać Mistrzem pióra”

Kategorie wiekowe:
I kategoria – uczniowie klas 2-3 szkół podstawowych,
II kategoria – uczniowie klas 4-5 szkół podstawowych,
III kategoria – uczniowie 6-7 klas szkół podstawowych oraz gimnazjów,
Starsi uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać dołączony do regulaminu tekst piórem lub piórkiem na papierze gładkim formatu A-4 jednostronnie, a uczniowie klas II-III szkół podstawowych na kartce z zeszytu w trzy linie formatu A-5 jednostronnie (należy użyć tyle kartek, ile zajmie przepisywany tekst). Kolor atramentu dowolny. Każda kategoria ma inny  tekst dołączony do regulaminu. Prace napisane cienkopisami i długopisami  zmazywalnymi NIE SPEŁNIAJĄ wymogów regulaminowych i nie będą brane pod uwagę! Wskazane jest, żeby teksty zostały ozdobione wybranymi iluminacjami (inicjałami,  bordiurami, miniaturami itd.). Do ich wykonania można wykorzystać kolorowe pisaki.
Każda szkoła może nadesłać maksymalnie po 8 prac z każdej kategorii.
Prace konkursowe należy przesłać do dnia 28.02.2018r. na adres: Szkoła Podstawowa nr  24, ul. Hubermana 7, 42-200 Częstochowa, z dopiskiem „Konkurs kaligraficzny”. Decyduje  data stempla pocztowego

Powiatowy Konkurs Kaligraficzny ” I TY możesz zostać Mistrzem Pióra” IX edycja

W związku ze zmianą internetowej strony Szkoły Podstawowej nr 24 w Częstochowie organizatorzy informują wszystkich zainteresowanych konkursem, że regulamin, terminarz konkursu i tegoroczne załączniki znajduję się pod adresem:
www.sp24.ids.czest.pl

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONKURSU BĘDĄ ZAMIESZCZANE POD TYM ADRESEM.

Pragniemy nadmienić, że w tej edycji zmianie uległy kategorie 2 i 3.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

CZEKAMY NA PRACE DO 28 LUTEGO 2018R.

***

III Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego
„Czarowanie słowem”

Organizatorzy konkursu:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Częstochowie, ul. Legionów 54 a.
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
ul. Jana Pawła II 126/130

Konkurs recytatorski odbędzie się 15 marca 2018 r.(czwartek) o godz.10.00 w auli Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
ul. Jana Pawła II 126/130

Kategorie wiekowe uczestników konkursu:
1. Klasa I-III
2. Klasa IV-VI
3. Gimnazjum klasa II –III, oraz obecna klasa VII
4. Klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Zasady konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia drogą mailową na adres organizatora: sosw1@edukacja.czestochowa.pl lub kasiahennig@wp.pl. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 28 lutego 2018 r.
3. Każda szkoła może wytypować od jednego do trzech kandydatów z każdej kategorii wiekowej.
4. Uczestnicy konkursu prezentują utwory wg kategorii wiekowej.
5. Uczestnicy recytują wiersz o dowolnej tematyce, dopuszcza się wykorzystanie rekwizytów czy przebrania zgodnego z tematyką prezentowanego utworu. Wystąpienie nie może przekroczyć 5 minut.

***

II Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „World Song”

ORGANIZATOR: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu, ul. Grabowa 2, 41-200 Sosnowiec, www.opp1.sosnowiec.ehost.pl , e-mail:opp1@sosnowiec.edu.pl, tel.32265 11 97 Osoba do kontaktu: Katarzyna Kożuch, e-mail:world.song.opp1@gmail.com
Wykonawcy z Polski przygotowują dwa utwory: jeden utwór w języku polskim, drugi w dowolnym języku obcym. W ramach kwalifikacji wstępnych Jury dokona oceny przesłanych wraz z kartą zgłoszenia nagrań piosenek wszystkich uczestników
Każdy uczestnik nagrywa piosenkę w języku ojczystym na dowolnym nośniku (telefon, dyktafon-nagranie „na żywo”, bez obróbki studyjnej), nagranie należy przesłać do organizatora w formacie mp3, wma lub wav (pliki w innym formacie nie będą brane pod uwagę) lub jako link do youtube.
Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest przesłanie do 16.02.2018r. nagrania wraz z kartą zgłoszenia na adres mailowy world.song.opp1@gmail.com
Pełna lista osób uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.opp1.sosnowiec.ehost.pl oraz facebook’u dnia 5.03.2018 r.
KATEGORIE WIEKOWE:
I kat.–klasy I-III szkoły podstawowe
II kat.–klasy IV-VI szkoły podstawowe
III kat.–klasy VII,gimnazjum

***

XI Powiatowy Konkurs Historyczny “MŁODY HISTORYK”

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego
w Częstochowie, ul. Sabinowska 7/9, tel. 34 365 85 97

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V – VII. Każdą szkołę może reprezentować tylko jedna dwuosobowa drużyna. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie turnieju.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie szkoły w terminie do 12 lutego 2018 r.
Przy zgłaszaniu szkoły prosimy podać nazwę szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu.
TERMIN KONKURSU: 23 lutego 2018 r.,  godz. 9.30

PYTANIA ZGŁOSZENIA NALEŻY KIEROWAĆ:
mgr Agata Miśkiewicz, tel. 696 420 480, e-mail: sp21-am@o2.pl,
SP nr 21, tel. 34 365 85 97, e-mail: sp21@edukacja.czestochowa.pl

***

KONKURS – “Mój wymarzony lizak – ŚLĄSKIE i ŚWIĘTOKRZYSKIE” – organizowany przez Muzeum Lizaka oraz Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle.  

Do zabawy zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 3 do 15 lat. 

Aby wziąć udział, należy stworzyć pracę plastyczną na temat: „Mój wymarzony lizak” w dowolnej technice płaskiej, np. rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych oraz komputerowych i przestrzennych) i tylko w formacie A4.
Termin nadsyłania prac upływa 20.01.2018.
Adres do wysyłki: MUZEUM LIZAKA ul. Floriańska 42, 38-200 Jasło; tel. 797-334-660.

***

Powiatowy konkurs komputerowy pt. „ Najładniejsza kartka walentynkowa”

1.W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas szóstych, siódmych szkół podstawowych oraz II i III gimnazjum z Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego.
2.Praca powinna zawierać projekt kartki walentynkowej. Rozmiar rysunku 18 cm x 12 cm ( 682 x 453 pikseli ).
3.Prace muszą być wykonane samodzielnie , w dowolnym edytorze graficznym. (Nie mogą zawierać gotowych rysunków np. ClipArt).
4.Wydrukowane i opisane prace należy dostarczyć do 14.02.2017 r.  na adres szkoły:
Szkoła Podstawowa Nr 19
im. Juliana Tuwima w Częstochowie
ul. Orla 4/8

***

VI edycja Regionalnego Konkursu Plastycznego „Kot marzeń”

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie Biblioteka Publiczna w Częstochowie Filia nr 14

Zasady uczestnictwa w konkursie:
– każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną
– technika – płaska, mozaika
– format pracy – A4, A3
Miejsce i termin składania prac:
– prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć na adres: Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza ul. K. Przerwy-Tetmajera 40 42-207 Częstochowa
w terminie do 15.02.2018 r.

***

Szkoła Podstawowa nr 41 w Częstochowie zaprasza gimnazjalistów do udziału w XI Powiatowym Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej pod patronatem Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie

Czas i miejsce konkursu: 16 stycznia 2018 roku, godz. 11.00, Szkoła Podstawowa nr 41 w Częstochowie

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z  powiatu częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego.
 2. Placówka może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż 1 ucznia w kategorii poezja  i 1 zespół/chór/solistę w kategorii pieśń z klas IV -VII i po 1 uczestniku z powyższych kategorii z klas II-III gimnazjum.
 3. Uczestnicy recytują utwór poetycki lub śpiewają pieśń/piosenkę  o tematyce patriotycznej.
 4. Czas trwania jednej prezentacji nie powinien przekroczyć  3 minut.
 5. Zgłoszenia udziału należy dokonać na załączonej karcie zgłoszenia.

Zgłoszenia do konkursu należy kierować do 10 stycznia 2018 roku na adres:
Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Okólna 31/39, 42-218 Częstochowa lub drogą elektronicznąsp41@edukacja.czestochowa.pl

***

II Powiatowy Konkurs Literacko-Filmowy „Zemsta prawie doskonała”

ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa nr 24 im, Jana Marcina Szancera w Częstochowie
ul. Hubermana 7
42 – 200 Częstochowa
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół z Częstochowy i powiatu częstochowskiego.
Konkurs ma formę quizu,
W konkursie biorąudzial2-osobowe drużyny – będące reprezentacją swojej placówki.
Każde szkoła wystawia tylko jedną drużynę.
Konkurs odbędzie się 15 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00.
Prosimy o potwierdzenie udziału uczniów w konkursie do dnia 5 stycznia 2018 r.  telefonicznie pod numer 34 3643405 lub e-mailemnaadres:sp24@edukacja.czestochowa.pl
ZAKRES TEMATYCZNY
Znajomość treści lektury „Zemsta” A, Fredry
Biografia Aleksandra Fredry.
Znajomość filmu w reżyserii Andrzeja Wajdy Pt. ” Zemsta” (aktorzy, muzyka, montaż, kostiumy)
Znajomość dorobku reżyserskiego Andrzeja Wajdy

***

KONKURS EKOLOGICZNY MISTRZ RECYKLINGU MAKS PORZĄDKUJE ODPADY IV EDYCJA, rok szkolny 2017/18

Organizatorem Konkursu jest FUNDACJA CHLOROFIL z siedzibą w Warszawie (01-470) przy ul. Dywizjonu 303 nr 139/174
Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do uczniów klas 3 – 7 szkół podstawowych, kół ekologicznych i grup świetlicowych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 stycznia 2018 roku.
Termin nadsyłania prac: do 30.03.2018
Nauczyciele otrzymują scenariusz przeprowadzenia 45-minutowej lekcji. Podczas lekcji przekazują niezbędną wiedzę, zapoznają uczestników z grami edukacyjnymi, wypełniają wspólnie formularz pytań zamkniętych, informują o pytaniach otwartych i terminach ich wykonania.
Uczestnicy konkursu otrzymują do rozwiązania gry edukacyjne w aplikacji Flash.
Gry znajdują się na stronie internetowej www.chlorofil.com.pl

***

III POWIATOWY KONKURS
KOLĘD I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH
W JĘZYKU ANGIELSKIM I NIEMIECKIM

 1. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego                w Częstochowie. Konkurs ten przeznaczony jest dla uczniów klas VI i  VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum.
 2. Konkurs odbędzie się 16 stycznia 2018 roku o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej nr 49 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Jesienna 42 w Częstochowie.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie kolędy  lub piosenki o tematyce świątecznej w języku angielskim lub niemieckim i zgłoszenie uczestnictwa do dn. 5stycznia 2018r.  Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail epoltorak@interia.eu

***

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów do udziału w II edycji Konkursu Plastyczno-Językowego „In der Märchenwelt der Brüder Grimm”.

Należy napisać własną opowieść z dowolnie wybranymi bohaterami z baśni braci Grimm, dziejącą się we współczesnych czasach i przedstawić ją w formie krótkiego komiksu (w języku niemieckim).

Termin nadsyłania prac: 15 luty 2018.

Ogłoszenie wyników: marzec 2018.

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Bliższych informacji o organizacji konkursu udziela Dorota Liberda, nauczyciel-konsultant, tel. (34) 360 60 04 wew. 224, e-mail: liberda@womczest.edu.pl.

***

X edycja ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny
pt. Póki nie jest za późno
2017/2018

ORGANIZATOR Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
ADRESACI Konkurs kierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal­nych w Polsce.

Projekt może być przygotowany przez uczniów indywidualnie lub zespołowo (zespół autorski może liczyć dowolną liczbę osób), samodzielnie bądź z inspiracji i pod opieką nauczyciela. Może być także wykonany przez nauczycieli przy pomocy uczniów. Ponadto projekt musi spełniać następujące warunki:
–        być rzetelnym i oryginalnym opracowaniem samodzielnie zebranych przez au­tora/autorów źródeł histo­rycznych np. dokumentów pisanych, wspomnień i relacji ust­nych, nagrań video i audio, fotografii),
–        dotyczyć konkretnego miejsca, obiektu lub znaku pamięci narodowej na terenie Polski lub miejsc autentycznych wydarzeń historycz­nych w Polsce, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób. Może także przed­stawiać losy ludzi związanych z miejscem pamięci, ale związek ten musi być wyraźnie wykazany. Miejsca, znaki i obiekty pa­mięci muszą dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych w XX w.,
–        mieć własny tytuł, adekwatny do zawartości.
−        prezentację wyników projektu w jednej z wybranych form:

 • praca pisemna (do 25 stron – 40 tys. znaków),
 • zbiór zdjęć z opisem i komentarzem autora (do 25 stron – 40 tys. znaków),
 • audycja radiowa (do 15 min.),
 • film dokumentalny (do 15 min.),
 • strona internetowa (w tym tekst 10–40 tys. znaków),
 • prezentacja multimedialna (w tym tekst 10–40 tys. znaków),
 • praca może łączyć kilka z ww. form, ale objętość każdej z nich musi być odpowiednio pomniejszona.

Prace mogą być wykonane odręcznie lub w formie elektronicznej. W przypadku tych ostat­nich, należy dołą­czyć wersję elektroniczną (nośniki: płyta CD lub DVD), zapisaną
w ogólnodostępnych programach (pakiet Microsoft Office, Windows Media Player);

***

III POWIATOWY KONKURS KULINARNY O TYTUŁ
„MISTRZA ŚWIĄTECZNEJ KUCHNI”

Organizatorzy konkursu: Ewelina Karlińska, Anita Grabara, Karolina Puchała
Szkoła Podstawowa nr 15 w Częstochowie.
Termin nadsyłania prac – do 12.01.2018 r.
Prace można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres:
Szkoła Podstawowa nr 15
ul. Wirażowa 8
42-202 Częstochowa
z dopiskiem: „Konkurs kulinarny”
Konkurs jest adresowany dla uczniów klas I-VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum.
Przedmiotem konkursu jest sporządzenie fotorelacji w formie albumu (format A4) wraz z krótkim opisem z wykonanej przez siebie jednej tradycyjnej potrawy świątecznej.
Komisja poinformuje zwycięzców konkursu telefonicznie w terminie do dnia 22.01.2018 r.

***

Konkurs „Wielcy Nieznani”

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 36 im.Polskich Olimpijczyków w Częstochowie.
Organizator konkursu oczekuje na prezentacje multimedialne i filmy, których tematem będzie doktor Władysław Biegański.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju.
Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
I – uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej.
II – uczniowie klasy 7 szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum.
III—uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Autorem prezentacji multimedialnej i filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 4 osoby).
Uczestnicy konkursu z I kategorii wiekowej mają za zadanie stworzenie prezentacji multimedialnej, natomiast uczestnicy z pozostałych kategorii wiekowych mają stworzyć film o długości nieprzekraczającej 10minut.
Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD lub DVD jedną pracę konkursową w formacie umożliwiającym odtworzenie w środowisku Windows i przesłanie jej na adres: Szkoła Podstawowa nr 36 im.Polskich Olimpijczyków, ul.Kasztanowa7/9, 42-216-Częstochowa z dopiskiem „Władysław Biegański” do dnia 15.05.2018.

***

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej POKOLENIE, jak co roku, ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego KRĄG PLUS.

W roku szkolnym 2017/2018 uczestnicy mogą wziąć udział w teście konkursowym na temat:

Młodzik – „Walki zbrojne Polaków na przestrzeni wieków – Wojny polsko-krzyżackie (XV-XVI w.)”
Gimnazjalista – „Walki zbrojne Polaków na przestrzeni wieków – Wojny polsko-tureckie (XVII w.)”
Licealista – „Walki zbrojne Polaków na przestrzeni wieków – Wojna polsko-bolszewicka (XX w.)”
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie uczniów V, VI i VII klas szkół podstawowych, II i III klas gimnazjów oraz wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych niezależnie od typu placówki.
Zgłoszenia konkursowe można nadsyłać drogą elektroniczną, faksem bądź listownie do dnia 14 grudnia 2017 r.
Materiały konkursowe znajdują się na stronie: http://http://www.krag.suwikr.pl

***

I Powiatowy konkurs „BIOL-CHEM”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Każda szkoła może wydelegować do konkursu maksymalnie 2 uczniów.
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 14 im. H. Sienkiewicza w Częstochowie
Konkurs odbędzie się w SP 14 im. H. Sienkiewicza przy ul. Waszyngtona 62, dnia 09 marca 2018 roku o godz. 9:00 i trwać będzie 90 min.