Oferta edukacyjna VIII LOS na rok szkolny 2019/2020

Oferta edukacyjna VIII LOS na rok szkolny 2019/2020

dla absolwentów szkół podstawowych

Klasa

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Nauczane języki obce

A

język polski, historia WOS

język angielski, język niemiecki lub język francuski

B

Gr 1: język polski, historia, język angielski

język angielski, język niemiecki lub język francuski

Gr 2: język polski, geografia język angielski

C

Gr 1: geografia, matematyka, język angielski

język angielski, język niemiecki lub język francuski

Gr 2: geografia, WOS, język angielski

D

biologia, chemia, język angielski

język angielski, język niemiecki lub język francuski

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

dla absolwentów gimnazjów

 

Klasa

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Nauczane języki obce

E

język polski, historia WOS

język angielski, język niemiecki lub język francuski

F

Gr 1: język polski, historia, język angielski

język angielski, język niemiecki lub język francuski

Gr 2: język polski, geografia język angielski

G

Gr 1: geografia, matematyka, język angielski

język angielski, język niemiecki lub język francuski

Gr 2: geografia, WOS, język angielski

H

biologia, chemia, język angielski

język angielski, język niemiecki lub język francuski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria rekrutacji do VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego
w Częstochowie na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14.12.2016r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 59)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR 110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019r. zmieniająca decyzję Nr OA-OR 110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR 110.1.8.2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie wykazu wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019

I. Założenie wstępne

1.Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowyc

Oznaczenie oddziału

Limit miejsc

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Przedmioty uzupełniające

Przedmioty
z których oceny będą przeliczane na punkty

A 30 język polski
historia
WOS
j. polski, j. matematyka, WOS oraz jeden z: historia, geografia, język angielski
B 30 Grupa I – 15 osób
język polski
historia
język angielski
edukacja medialna j. polski, matematyka, język angielski oraz jeden z: historia, WOS,  geografia
    Grupa II – 15 osób
język polski
geografia
język angielski
edukacja medialna
 
j. polski, matematyka, język angielski oraz jeden z: geografia, informatyka,  WOS
C 30 biologia
chemia
język angielski
pierwsza pomoc j. polski, matematyka, język angielski oraz jeden z: chemia, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa
D 30 Grupa I – 15 osób
geografia
matematyka
język angielski
edukacja informatyczna j. polski, matematyka, język angielski oraz jeden z: geografia, informatyka,  WOS
    Grupa II – 15 osób
Geografia
WOS
język angielski
  j. polski, matematyka, język angielski oraz jeden z: geografia, informatyka,  WOS

 

Drugi język obcy do wyboru:  j. niemiecki lub j. francuski.

2. Kandydat w terminie od 13 maja 2019r. do 25 czerwca 2019r. składa wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

3. Jeżeli VIII LO Samorządowe jest pierwszą wybraną szkołą, kandydat składa podanie wydrukowane bezpośrednio ze strony internetowej wraz z innymi dokumentami wymienionymi w punkcie 5 w sekretariacie szkoły w terminie od 13 maja 2019r. do 25 czerwca 2019r.

4. Na teczce należy zamieścić następujące informacje (wzór na stronie www.8los.pl):

– adres szkoły

– w lewym górnym rogu:

   • imię i nazwisko kandydata
   • adres
   • numer telefonu

– w dolnej części teczki:

  • informację o wyborze drugiego języka obcego

5. Do wniosku o przyjęcie do szkoły kandydaci załączają:

–        2 zdjęcia

–        kartę zdrowia

–        zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów

–        dokumenty określone w ustawie o systemie oświaty, potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

II. Kryteria rekrutacji

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji – 200 punktów.

2.Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty maksimum – 100 punktów.

3.W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z:

a)  języka polskiego,

b) matematyki,

– mnoży się przez 0,35.

4. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

4.W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym  –  przyznaje się po18 punktów;

b) bardzo dobrym  –  przyznaje się po 17 punktów;

c) dobrym –  przyznaje się po 14 punktów;

d dostatecznym  –  przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

5. Punktacja za dodatkowe osiągnięcia:

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

b) w przypadku uzyskania w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych osiągnięć  mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017r.

oraz Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR 110.1.9.2019 z dnia 27 lutego 2019r.

6.W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym  na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

8.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017r.

III. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

  • od 13 maja 2019r. do 25 czerwca 2019r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • 16 lipca 2019r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • od 16 lipca 2019r. do 24 lipca 2019r. – potwierdzania przez rodzica kandydata/ kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do szkoły – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • 25 lipca 2019r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
   i nieprzyjętych

IV. Terminy w postępowaniu uzupełniającym

  • od 26 lipca 2019r. do 30 lipca 2019r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 21 sierpnia 2019r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • od 21 sierpnia 2019r. do 29 sierpnia 2019r. – termin potwierdzania przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
  •  30 sierpnia 2019r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
   i nieprzyjętych

 

 

 

Kryteria rekrutacji do VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego
w Częstochowie na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14.12.2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 60)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2016r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz. 586).
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR 110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019r. zmieniająca decyzję Nr OA-OR 110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR 110.1.9.2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie wykazu wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019

I. Założenie wstępne

1.Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów

Oznaczenie oddziału

Limit miejsc

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Przedmioty uzupełniające

Przedmioty
z których oceny będą przeliczane na punkty

E 30  

język polski

 

historia

WOS

edukacja medialna,

edukacja filmowa,

przyroda

j. polski, j. matematyka, WOS oraz jeden z: historia, geografia, język angielski
F 30 Grupa I – 15 osób

język polski

 

historia

 

język angielski

edukacja medialna,

edukacja filmowa,

przyroda

j. polski, matematyka, język angielski oraz jeden z: historia, WOS,  geografia
Grupa II – 15 osób

język polski

 

geografia

 

język angielski

edukacja medialna,

edukacja filmowa,

historia

i społeczeństwo

j. polski, matematyka, język angielski oraz jeden z: geografia, informatyka,  WOS
G 30  

biologia

 

chemia

 

język angielski

historia

i społeczeństwo,

pierwsza pomoc

j. polski, matematyka, język angielski oraz jeden z: chemia, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa
H 30 Grupa I – 15 osób

geografia

 

matematyka

 

język angielski

historia

i społeczeństwo,

edukacja informatyczna

j. polski, matematyka, język angielski oraz jeden z: geografia, informatyka,  WOS
Grupa II – 15 osób

Geografia

 

WOS

 

język angielski

historia

i społeczeństwo,

edukacja informatyczna

j. polski, matematyka, język angielski oraz jeden z: geografia, informatyka,  WOS

Drugi język obcy do wyboru:  j. niemiecki lub j. francuski.

2. Kandydat w terminie od 13 maja 2019r. do 25 czerwca 2019r. składa wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

3. Jeżeli VIII LO Samorządowe jest pierwszą wybraną szkołą, kandydat składa podanie wydrukowane bezpośrednio ze strony internetowej wraz z innymi dokumentami wymienionymi w punkcie 5 w sekretariacie szkoły w terminie od 13 maja 2019r. do 25 czerwca 2019r.

4. Na teczce należy zamieścić następujące informacje (wzór na stronie www.8los.pl):

– adres szkoły

– w lewym górnym rogu:

   • imię i nazwisko kandydata
   • adres
   • numer telefonu

– w dolnej części teczki:

  • informację o przedmiotach realizowanych w zakresie rozszerzonym
  • informację o wyborze drugiego języka obcego

5. Do wniosku o przyjęcie do szkoły kandydaci załączają:

–        2 zdjęcia

–        kartę zdrowia

–        zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów

–        dokumenty określone w ustawie o systemie oświaty, potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

II. Kryteria rekrutacji

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji – 200 punktów.

2.Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego maksimum – 100 punktów.

3.W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:

a)  języka polskiego,

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,

c) matematyki,

d) przedmiotów przyrodniczych,

e)  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2.

4.W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym  –  przyznaje się po18 punktów;

b) bardzo dobrym  –  przyznaje się po 17 punktów;

c) dobrym –  przyznaje się po 14 punktów;

d dostatecznym  –  przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

5. Punktacja za dodatkowe osiągnięcia:

a) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów

b) w przypadku uzyskanie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych osiągnięć  mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r.

oraz Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR 110.1.9.2019 z dnia 27 lutego 2019r.

6.W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty
za najwyższe osiągnięcie, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7. Zaangażowanie w pracę społeczną w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności  w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

8.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r.

III. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

  • od 13 maja 2019r. do 25 czerwca 2019r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • 16 lipca 2019r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • od 16 lipca 2019r. do 24 lipca 2019r. – potwierdzania przez rodzica kandydata/ kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do szkoły – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • 25 lipca 2019r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
   i nieprzyjętych

IV. Terminy w postępowaniu uzupełniającym

  • od 26 lipca 2019r. do 30 lipca 2019r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 21 sierpnia 2019r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • od 21 sierpnia 2019r. do 29 sierpnia 2019r. – termin potwierdzania przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
  •  30 sierpnia 2019r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
   i nieprzyjętych