Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

INFORMACJA(DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM) O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I /LUB BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej i/lub branżowej szkoły I stopnia może składać dokumenty do trzech szkół.
Uczeń uczestniczący w rekrutacji elektronicznej wprowadza wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru. Uczniowie są przyjmowani do wybranej klasy w kolejności zgodnej z sumą punktów(uzyskanych w rekrutacji) do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej i/lub branżowej szkoły I stopnia.
A.
Dokumentacja składana w szkole ponadgimnazjalnej i/lub branżowej szkole I stopnia:-
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej i/lub branżowej szkoły I stopnia,-
Świadectwo ukończenia gimnazjum zawierające informacje o ewentualnych następujących osiągnięciach ucznia:
ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursach wiedzy organizowanych na poziomie ponad wojewódzkim lub wojewódzkim przez Kuratorów Oświaty,
osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym,
aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego,w szczególności w formie wolontariatu
-wpisana na świadectwie ukończenia gimnazjum,
-Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
-Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie
-w przypadku wyboru przez ucznia technikum lub i/lub branżowej szkoły I stopnia,
-Umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
z dniem 1 września 2019
–w przypadku wyboru przez ucznia,przyszłego pracownika młodocianego,nauki zawodu u pracodawcy,
-Opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinia lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza
–w przypadku wyboru przez ucznia klasy sportowej lub szkoły mistrzostwa sportowego.
Ponadto, w szczególnych przypadkach uczniów,orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej:
-opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
-dotyczy kandydatów z problemami zdrowotnymi,
 -opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnianie młodocianego w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu
–dotyczy uczniów, którzy nie ukończą16 lat przed1 września 2019r.i wybierają kontynuowanie nauki w branżowej szkole I  stopnia oraz naukę zawodu u pracodawcy,
-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno-pedagogicznej
-dotyczy uczniów z niepełnosprawnością,
-orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
-dotyczy uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
-inne opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
B.
Kryteria rekrutacji.
O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:
liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatniej klasie gimnazjum
–max 100 pkt.,(zasada obliczania punktów: 0,2 punktu za każdy uzyskany procent wyników egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego,historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego),
liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z 4 (czterech) przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum–max 72pkt.:
obligatoryjnie dla wszystkich uczniów
–ocena z języka polskiego i matematyki,
pozostałe 2 przedmioty, z których oceny są uwzględniane w procesie
rekrutacji ustala szkolna komisja rekrutacyjna, w zależności od typu szkoły i rodzaju klasy.
Obowiązująca punktacja za oceny:-
ocena celująca
18pkt.
-ocena bardzo dobra
17pkt.
-ocena dobra
14pkt.
-ocena dostateczna
8pkt.
-ocena dopuszczająca
2pkt.
liczbę punktów możliwych do uzyskania za inne osiągnięcia ucznia  wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum
–max 28pkt.,
za uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem–7pkt.,
za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad-wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego–przyznaje się 10 pkt.
 za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego–przyznaje się 7 pkt.,
za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego–przyznaje się 5 pkt.,
za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego–przyznaje się 10 pkt.,
jednego tytułu finalisty konkursu przedmiotowego–przyznaje się 7 pkt.,
za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego–przyznaje się 7 pkt.,dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego–przyznaje się5 pkt.,,jednego tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego–przyznaje się5 pkt.,jednego tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 3 pkt.,
za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione,artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: a)międzynarodowym–przyznaje się 4 pkt., b)krajowym
–przyznaje się3pkt., c)wojewódzkim–przyznaje się2 pkt., d)powiatowym–przyznaje się1 pkt.,
w przypadku gdy uczeń ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,wymienione na świadectwie ukończenia G, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi18pkt.,
w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się3pkt.W postępowaniu kwalifikacyjnym uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum i za oceny wyrażone w stopniu: a/celującym–przyznaje się 20 pkt, b/bardzo dobrym–przyznaje się po18 pkt, c/dobrym–przyznaje się po 13 pkt, d/dostatecznym przyznaje się po 8 pkt,
e/dopuszczającym–przyznaje się po 2 pkt.
Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z historii, WOS-udzieli się przez 2, az biologii, chemii, fizyki, geografii dzieli się przez 4.
Przy przyjmowaniu do szkół ponadgimnazjalnych, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
1)uczniowie z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia. Te problemy zdrowotne muszą być potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
2)następnie uczniowie z rodzin, gdzie występuje: wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego  z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą
C.
Terminy związane z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych i/lub branżowych szkół I stopnia
Termin złożenia wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej i /lub branżowej szkoły I stopnia:
od 13 maja 2019r. do 25czerwca 2019r.
Termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i /lub branżowej szkoły I°o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego(ew. kopie): od 21 czerwca 2019r. do25 czerwca2019r.
Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych (przyjętych do szkoły),niezakwalifikowanych (nieprzyjętych do szkoły):
16 lipca 2019r.
Termin wydania przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (technikum,BSIS) skierowania na badania lekarskie:od 16lipca 2019r.do 18 lipca 2019r.
Termin złożenia potwierdzenia przez rodzica kandydata/pełnoletniego kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego(o ile wcześniej nie zastały złożone) oraz zaświadczenia lekarskiego (dot. technikum i BSIS) zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu:od 16lipca 2019r. do 24lipca 2019r.
Termin ogłoszenia listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 25lipca 2019r.
Termin uzupełniającej rekrutacji: od 25lipca2019r. do 31 sierpnia 2019r.
Adres strony elektronicznej rekrutacji: www.slaskie.edu.com.pl
Gimnazjalisto! Jeśli będziesz miał jeszcze jakieś pytania i wątpliwości to dodatkowe informacje możesz uzyskać pod adresem:
ELŻBIETA AUGUSTYNIAK- BRĄGIEL,
ZPPP Centrum Informacji Zawodowej,
Częstochowa, ul. Łukasińskiego 40,

Warszawa, 5 września 2018 r.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2019/2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

 • Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania
  i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej
  oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane
  i uzupełniane o nowe treści. Warto podkreślić, że już wkrótce do uczniów i ich rodziców trafią ulotki dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Będą to kolejne materiały informacyjne związane z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

 • Dodatkowo we wszystkich kuratoriach oświaty zostały utworzone specjalne punkty informacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w województwie. Pełna lista kontaktów dostępna jest na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriów.

 • W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca
  w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

 • Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie
  do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
 • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same,
ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

Warto przypomnieć, że w sierpniu br. szkołom podstawowym oraz gimnazjom został przekazany specjalny plakat informujący o rekrutacji (można go pobrać także ze strony www.men.gov.pl/rekrutacja). Już w maju br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do rodziców i opiekunów uczniów, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej i gimnazjum.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Informacji i Promocji