KONKURS FOTOGRAFICZNY „WAKACYJNE WSPOMNIENIA”

Regulamin konkursu fotograficznego

I. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna, zwana dalej organizatorem.

2.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. VI-VIII, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych.

3. Celem konkursu jest:

 • uwrażliwianie uczniów na otaczające nas piękno,
 • rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych,
 • doskonalenie umiejętności fotograficznych,
 • wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji.

II. Zasady konkursu:

1. Czas trwania konkursu – od 1 października 2018 r. do 12 listopada 2018 roku.

2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności  zapewnia, że:

 • posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
 • prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie są kopią fotografii stworzonych przez inne osoby,
 • nie narusza praw autorskich osób trzecich,
 • nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych
 •    uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii,  na ich publikację i wykorzystanie zgodnie z regulaminem konkursu.

3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.

4. Format prac: dowolny.

5. Technika wykonania zdjęć dowolna.

6. Ingerencja w zdjęcie, np. korekty kolorystyczne, retusz, fotomontaż nie jest dopuszczalna.

7. Fotografie zapisane w formacie JPEG  należy przesłać drogą elektroniczną na adres  biblioteka8los@gmail.com z dopiskiem biblioteka-konkurs fotograficzny.

8. Fotografie przesłane do biblioteki szkolnej muszą być opisane:

  • imię i nazwisko autora,
  • temat zdjęcia,
  • szkoła,
  • klasa.

9.   Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zamieszczone na szkolnej stronie internetowej.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

1. Prace zostaną ocenione przez profesjonalne jury w składzie powołanym przez organizatora.

2. Decyzja jury jest ostateczne i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 19 listopada 2018 roku na stronie internetowej

szkoły.

4. Laureaci otrzymają nagrody.

5. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

6. Dodatkowych informacji udziela biblioteka VIII LOS.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób

trzecich przez uczestników konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu bez podania przyczyny.

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

5. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz zgodą
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Organizator:

Biblioteka szkolna

Renata Białowąs

Agnieszka Kołodziej-Dudek

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację zdjęć na stronie internetowej szkoły i facebooku.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach   przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000 informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe z siedzibą

w Częstochowie, tel:  (034) 364-24-45 e-mail: sekretariat@8los.pl
1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu organizacji i realizacji Konkursu fotograficznego „Wspomnienia z wakacji”.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy.
4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, wnoszenia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Panu/i przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w organizowanym konkursie.