I Powiatowy konkurs „PLASTYCZNA PROFILAKTYKA”

REGULAMIN

I POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„PLASTYCZNA PROFILAKTYKA”

 

 

TEMATYKA PRAC: „Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiednie korzystanie z mediów społecznych”

 

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku; Garnek, ul. Szkolna 18; 42-270 Kłomnice.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki powiatowego konkursu plastycznego „Plastyczna Profilaktyka” o tematyce: „Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiednie korzystanie z mediów społecznych”, zwanego dalej Konkursem.
 3. Przez Uczestnika Konkursu rozumie się uczniówz kl. IV – V (I kategoria wiekowa), z kl. VI – VII (II kategoria wiekowa) oraz z klas II – III gimnazjum (III kategoria wiekowa), których prace zostały nadesłane na Konkurs we wskazanym terminie wraz z Kartą Zgłoszeniową.
 4. Konkurs trwa od 22 stycznia 2018r. do 6 marca 2018r.
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest w sekretariacie Organizatora Konkursu.

 

 2

CELE KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest:
 2. edukacja dzieci i promowanie dobrych wzorców postępowań w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu
 3. wsparcie szkół i nauczycieli w edukacji uczniów związanej z zagrożeniami płynącymi z Internetu
 4. rozwój wyobraźni i warsztatu plastycznego uczniów dzięki formule Konkursu, która zakłada wykonanie pracy artystycznej związanej z tematyką bezpieczeństwa w Sieci


 

 3

ZADANIE KONKURSOWE

 • Kategoria I. Klasy IV – V szkoły postawowej

Zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej w formie komiksu, w formacie A2 na podany temat konkursu.

 • Kategoria II. Klasy VI – VII szkoły podstawowej.

Uczniowie wykonują plakat o podanej tematyce, w dowolnej technice plastycznej (manualnej), z wyłączeniem kolażu z materiałów sypkich, o formacie A3.

 • Kategoria III. Klasy II – III gimnazjum.

W tej kategorii wiekowej uczniowie mają za zadanie wykonanie broszury informacyjnej o podanym temacie konkursu (Katechizm dla ucznia). Format A5. (Od 5 do 10 stron)

4

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów w trzech kategoriach wiekowych – kl. IV – V, kl. VI – VII oraz kl. II – III gimnazjum.
 2. W Konkursie mogą brać udział uczniowie, a także podopieczni świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. Każdy Uczestnik może nadesłać tylko 1 pracę, wykonaną samodzielnie, zwaną dalej Pracą Konkursową
 5. W imieniu Uczestnika Pracę Konkursową mogą wysłać bezpośrednio rodzice Uczestnika, lub placówka szkolna, świetlica i inne organizacje prowadzące pracę środowiskową na rzecz dzieci.
 6. Każda Praca Konkursowa powinna zawierać kartę zgłoszenia (załącznik 1) oraz oświadczenie (załącznik 2). Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej. Brak karty zgłoszeniowej jest jednoznaczny z wyłączeniem pracy z Konkursu ze względu na niespełnienie warunków formalnych.
 7. Praca Konkursowa nie może być wcześniej zgłoszona do żadnego innego konkursu, ani nigdzie wcześniej publikowana (również w Internecie)
 8. Prace Konkursowe nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem wszelkich majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.
 9. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Konkursu.
 10. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, prezentowania prac w Internecie, w środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania.
 11. Praca Konkursowa może być tylko i wyłącznie przesłana do Realizatora Konkursu pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską (na koszt wysyłającego) w wyznaczonym terminie do 6 marca 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres szkoły z dopiskiem „PLASTYCZNA PROFILAKTYKA”:

 

Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Garnku;                                                                                 Garnek, ul. Szkolna 18;                                                                                                                            42 – 270 Kłomnice

 

5

PRZEBIEG KONKURSU I OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 1. O wyborze laureatów decyduje Jury powołane przez Organizatora Konkursu..
 2. Wyniki Konkursu Organizator ogłosi na stronie internetowej 12 marca 2018 r.
 3. Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów:
 4. zgodność z tematem konkursu
 5. pomysł i walory artystyczne
 6. stopień trudności wykonania
 7. Decyzje powzięte przez Jury Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6

NAGRODY

 1. Jury dokona wyboru 12 najlepszych prac konkursowych. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie internetowej
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach Konkursu telefonicznie lub mailowo.
 4. Nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu 16 marca 2018 r.

7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dokonując zgłoszenia Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie. Odwołania nie zostaną uwzględnione.
 2. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2018 r.