XIX POWIATOWY KONKURS „MATEMATYKA W PRAKTYCE – CZĘSTOCHOWA 2018”

XIX POWIATOWY KONKURS
„MATEMATYKA W PRAKTYCE – CZĘSTOCHOWA 2018”

19.01.2018 r. rozpoczyna się XIX edycja Powiatowego Konkursu „Matematyka w praktyce – Częstochowa 2018”.

Konkurs pod patronatem Instytutu Matematyki i Informatyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie organizowany jest przez VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie.

Opiekę naukową nad konkursem sprawuje dr hab. Grażyna Rygał, prof. AJD.

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród młodzieży zamiłowania do matematyki oraz doskonalenie umiejętności zastosowania wiedzy w zadaniach praktycznych.

Konkurs kierowany jest do uczniów w dwóch grupach wiekowych:

– uczniów klas siódmych szkół podstawowych oraz
– uczniów klas drugich i trzecich oddziałów gimnazjalnych.

Konkurs jest trzyetapowy:

I etap – uczestnicy konkursu rozwiązują zadania samodzielnie w domu, w terminie od 19.01.2018 r. do 26.01.2018 r., rozwiązania zadań dostarczają nauczycielowi uczącemu lub wyznaczonemu koordynatorowi szkolnemu, który sprawdza i ocenia prace według określonego schematu punktowania, a informację na temat ilości zakwalifikowanych do II etapu uczniów przesyła w terminie określonym w regulaminie na adres Matematyka_w_praktyce@wp.pl

II etap – szkolny odbywa się 6.03.2018 r. o godzinie 10:00 na terenie szkół przystępujących do konkursu.

III etap – międzyszkolny finał konkursu przeprowadzany jest dn.24.04.2018 r.
o godzinie 10:00 w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie.

Więcej szczegółów na temat konkursu znajduje się w Regulaminie, który został przesłany do szkół. Do szkół zostały również przesłane zadania I etapu oraz schematy ich punktowania. Aby ułatwić uczniom i nauczycielom dostęp do materiałów, od 19 stycznia 2018 roku będą one udostępnione na stronie konkursu www.mwp.czest.pl oraz stronach VIII LO Samorządowego i SOD.

Gorąco zachęcam do udziału w konkursie.

Teresa Baczyńska – doradca metodyczny matematyki SOD

 

XIX POWIATOWY KONKURS
„MATEMATYKA W PRAKTYCE – CZĘSTOCHOWA 2018”
REGULAMIN
Konkurs organizowany jest przez VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie, pod patronatem Instytutu Matematyki i Informatyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Opiekę naukową nad konkursem sprawuje dr hab. Grażyna Rygał prof. AJD.
1. Celem konkursu jest rozbudzenie wśród młodzieży zamiłowania do matematyki oraz doskonalenie umiejętności zastosowania wiedzy w zadaniach praktycznych.
2. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch grupach wiekowych:
uczniowie klas siódmych szkół podstawowych oraz uczniowie klas drugich i trzecich oddziałów gimnazjalnych.
3. Konkurs jest trzyetapowy.
4. I etap – uczestnicy konkursu rozwiązują zadania samodzielnie w domu, w terminie od 19.01.2018 r. do 26.01.2018 r.
5. II etap – szkolny odbywa się 6.03.2018 r. o godzinie 10:00 na terenie szkół przystępujących do konkursu.
6. III etap – międzyszkolny finał konkursu przeprowadzany jest dn.24.04.2018 r. o godzinie 10:00 w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie.
7. Zadania do przeprowadzenia II etapu konkursu wraz ze schematem punktowania, organizator przesyła drogą elektroniczną z jednodniowym wyprzedzeniem do tych szkół, które w wyznaczonym w regulaminie terminie dostarczą informację o ilości uczniów zakwalifikowanych do II etapu.
W ramach I etapu uczniowie rozwiązują 10 zadań, za rozwiązanie których mogą otrzymać łącznie:
uczniowie klas VII szkół podstawowych: 30 punktów,
uczniowie klas II i III oddziałów gimnazjalnych: 35 punktów.
Zadania organizator udostępnia na stronie konkursu www.mwp.czest.pl.
Do II etapu zakwalifikowani są ci uczniowie, którzy w I etapie uzyskają minimum:
uczniowie klas VII szkół podstawowych: 25 punktów,
uczniowie klas II i III oddziałów gimnazjalnych: 29 punktów.
Po przeprowadzeniu I etapu konkursu, szkolny koordynator przesyła do dnia 16.02.2018 r. na adres Matematyka_w_praktyce@wp.pl informację o ilości uczniów zakwalifikowanych do II etapu. Na adresy mailowe, z których nadesłano zgłoszenia uczniów, przesłane będą zestawy zadań do II etapu. Etap II przeprowadzają szkolne komisje konkursowe, które sprawdzają prace i sporządzają protokół wg załączonego wzoru. Prace, które uzyskają co najmniej 85% możliwych do zdobycia punktów wraz z protokołem należy dostarczyć do VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie, w terminie do 13.03.2018 r.
Komisja po weryfikacji prac kwalifikuje uczniów do finału.
Finał konkursu ma formę testu wyboru. Przeprowadza go komisja konkursowa.
Laureatami konkursu zostają ci uczniowie, którzy uzyskają nie mniej niż 90% możliwych do zdobycia punktów. W przypadku równej liczby punktów, o kolejności laureatów decyduje liczba punktów uzyskana w II etapie tegorocznej edycji.
O terminie podsumowania konkursu laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

regulamin