Konkurs kulinarny

 

 

REGULAMIN  POWIATOWEGO KONKURSU KULINARNEGO

„ZDROWIE NA TALERZU” ORGANIZOWANEGO W RAMACH XII EDYCJI
PROGRAMU „TRZYMAJ FORMĘ!”.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarny „Zdrowie na talerzu”.

1.2.Organizatorem konkursu jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Częstochowie.

1.3. Współorganizatorem konkursu jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie.

  1. UCZESTNICY KONKURSU

2.1. Konkurs adresowany jest do II-III klas szkół gimnazjalnych z terenu Częstochowy
i Powiatu Częstochowskiego realizujących Program „Trzymaj Formę”.

2.2. W konkursie udział bierze uczeń pod opieką jednego opiekuna szkolnego.

2.3. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 3 uczniów  z jednej szkoły.

2.4. Uczestnik może zgłosić jedną pracę.

  1. WARUNKI KONKURSU

3.1. Zadaniem konkursowym jest:

– I etap – skomponowanie autorskiego przepisu na zdrową „potrawkę” z wykorzystaniem sezonowych warzyw – danie na gorąco.

– II etap – wykonanie przepisu w praktyce.

3.2. Podczas I etapu szkolnego uczeń pod opieką nauczyciela komponuje przepis na zdrową potrawkę,

–   przepisy powinny być opracowane na 4 porcje,

– do receptury należy dołączyć skład ilościowy poszczególnych składników, sposób wykonania oraz zawartość odżywczą i kaloryczną w 100 gramach gotowego dania,

– danie powinno być zgodne z zasadami zdrowego żywienia.

3.3. Podczas II etapu praktycznego uczeń wyłoniony z I etapu konkursu wykonywać będzie zgłoszony do konkursu przepis,

– czas wykonania wynosi 2 godziny, łącznie z czasem przeznaczonym na sprzątanie stanowiska pracy,

– recepturę należy przygotować na 4 porcje.

3.4. Jury oceniać będzie oryginalność przepisów i sposób podania, zawartość składników odżywczych i kalorycznych oraz czytelność i opracowanie graficzne przepisów.

3.5.  Uczestnika biorącego udział w konkursie obowiązuje strój przeznaczony do pracy w kuchni.

3.5. Organizator nie pokrywa kosztów udziału w konkursie.

3.6. Organizator nie dostarcza produktów potrzebnych do przygotowania potrawy.

 

  1. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

4.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest opracowanie w formie elektronicznej (Microsoft Office Word) przepisu i dostarczenie go osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2017 r. do godz. 14.30 do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A, 42-200 Częstochowa, (wymagane jest przekazanie na nośniku CD).

4.2. Przepisy nie będą zwracane autorom, a organizator zastrzega sobie możliwość przejęcia praw autorskich.

4.3. Do każdej pracy musi być dołączony formularz zgłoszeniowy, tytuł pracy, imię
i nazwisko ucznia oraz opiekuna, zgoda prawnego opiekuna na udział ucznia w konkursie.

4.4. Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani przez Jury do II etapu konkursu powiadomieni zostaną drogą elektroniczną. Informacja przekazana zostanie na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

4.5. II etap konkursu ( przyrządzanie potraw ) oraz uroczysty finał odbędzie się 27 października 2017 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie, al. Niepodległości 16/18.

  1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

5.1. Jury, złożone z przedstawicieli Organizatora, dokona oceny prac i przyznania nagród.

5.2. Jury wybierze najlepiej wykonane przepisy.

5.3. Jury przyzna indywidualne nagrody dla uczniów, którzy zajmą I, II i III miejsce
w konkursie.

5.4. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, chyba że Organizator postanowi inaczej.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek merytorycznych prac.

6.2. Oficjalne wyniki Konkursu będą ogłoszone na stronie www.psse.czest.pl

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu Konkursu.

6.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.09.2017 r.

 

ZAPRASZAMY!!!

Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłoszenia do p. Danuty Najdek-Białas

 

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO